برگزیدگان نخستین دوره جشنواره تئاتر تجربی مختص

برگزیدگان نخستین دوره جشنواره تئاتر تجربی «مختص» معرفی شدند.  هیأت...