کارگاه بازیگری سه روزه پیام دهکردی


تصاویر

 


ویدئوها

 


کارگاه ویرایش عکس سعید عرب زاده


تصاویر


ویدئوها

کارگاه آموزش فیلم سازی با موبایل(سید نواب موسوی)

 

 

همنشینی هایی برای چگونه دیدن – دوره اول

همنشینی هایی برای چگونه دیدن -دوره دوم

سلسله درس گفتار های ادبیات

سلسله درس گفتار های جامعه شناختی