در حال بارگذاری  ...
سید مجتبی موسوی
نائب رییس هیئت مدیره
سید محسن موسوی
مؤسس و عضو هیأت مدیره
سیده نصرت موسوی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
علی حجی
دبیر هنری و بازرس هیأت مدیره
غلامرضا کرمی
رییس هیأت مدیره
مریم میری
مدیر داخلی
هادی جوزاک
گرافیست